Driver Pack Solution (Win 7) လဿဒီပုဿ္၀ဲဿ္ခဲလဿာ္အဂီဿ္

0 Comments »

ဒီပုဿ္၀ဲလဿ အသူ၀ဲဒဢ္ Windows 7 တဖဢ္အဂီဿ္ တဘ်ီတခီဢ္ဖဲလဿ ပတီဢ္ထီဢ္က့ၯ Windows လဿအသီအ ဆဿ ကတီဿ္ ပကထံဢ္ဘဢ္က့ၯ ၀ဲဒီး Driver တဿ္ဂ့ဿ္ကီတဖဢ္န႔ဢ္လီၯ. ဘဢ္ဆဢ္သနာ္က့ ခဲကနံဢ္အံၯ တလိဢ္လဿ နကဘဢ္ဃုလဿ အ့ထဿဢ္နဲးအပူၯလဿၯဘဢ္. အ၀ဲကဃုန႔ဿ္နၯ Driver ခဲလဿာ္န႔ဢ္လီၯ.

File size ဒုကအိဢ္၀ဲဖးအါညါလီၯ. အိဢ္၀ဲ ၃၀ ကူာ္ဒီး 2.85 Gb န႔ဢ္လီၯ အကူာ္သ့ဢ္တဖဢ္ နဒီလိဢ္မ့ဿ္၀ံၯဒီး က့ၯပာ္ဖွိဢ္က့ၯအီၯ တပူၯဃီတက့ဿ္. Right Click လီၯလဿ အကူာ္ ၁ အလိၯန႔ဢ္ ၀ံၯ Extract here ဒီး အကူာ္တဖဢ္ခဲလဿာ္ ကက့ၯပာ္ဖွိဢ္က့ၯသးတပူၯဃီန႔ဢ္ လီၯ.

တိဿ္နီဢ္= မ့ဿ္၀ဲ Free လဿနဂီဿ္လီၯ. တဘဢ္ဟ့ဢ္လဿ စ့ဘဢ္.
ဟဲဢ္------ ဟဲဢ္------ ဟဲဢ္------ ဒီလိဢ္ဘဢ္က့ၯအီၯဖဲ အဖီလာ္အံၯနီၯ.

Part1 | Part2 | Part3 | Part4 | Part5 | Part6 | Part7 | Part8 | Part9 | Part10 | Part11 | Part12 | Part13 | Part14 | Part15 | Part16 | Part17 | Part18 | Part19 | Part20 | Part21 | Part22 | Part23 | Part24 | Part25 | Part26 | Part27 | Part28 | Part29 | Part30 |
1:28 PM

0 Responses to "Driver Pack Solution (Win 7) လဿဒီပုဿ္၀ဲဿ္ခဲလဿာ္အဂီဿ္"

Post a Comment