အဲကလံးပယီၯ dictionary

0 Comments »
ဒီပုဿ္၀ဲဿ္ကညီဖိတဖဢ္လဿအအဲဢ္ဒိးသူ အဲးကလံးဆူပယီၯ‚ ပယီၯဆူအဲကလံး dictionary န့ဢ္ဟံးန့ဿ္အီၯလဿလာ္အံၯဒီး install ႏုာ္လီၯအီၯလဿန ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္ပူၯဒီးနသူအီၯသ့လီၯ.

Download:


5:29 PM

0 Responses to "အဲကလံးပယီၯ dictionary"

Post a Comment