ကညီလံာ္မဲာ္ဖ်ဿဢ္ကဒံ၀ီၯလဿနဘလီးနဿဢ္ထံး

0 Comments »

ခဲအံၯယအဲဢ္ဒိးဟ့ဢ္နီၯလီၯဒီပုဿ္၀ဲဿ္ပွၯဖးလံာ္ဖိတဖဢ္လဿအသးအိဢ္ဘဢ္ဃးဒီးတဿ္ဒဲးကံဢ္ဒဲး၀့ၯ
ဘလီးတဖဢ္လီၯ.ခဲအံၯယကဟ့ဢ္နီၯဘဢ္ဃးကညီလံာ္မဲာ္ဖ်ဿဢ္္ကယူၯ၀့ၯ၀ီၯလဿနဘလီးနဿဢ္
ထံးလီၯ. နမ့၊္ပာ္သူဢ္ပာ္သးဖဲနဟဲအိဢ္သကိး၀ဲကညီဟံဢ္ဖိဃီဖိပွာ္ယဲၯသန့မ့ဿ္ဂ့ၯကြဲၯကညီဘ
လီးမ့ဿ္ဂ့ၯနကထံဢ္ဘဢ္လဿညီနီဿ္တယဿ္ဒီးကညီလံာ္မဲာ္ဖ်ဿဢ္ကယူၯ၀့ၯ၀ီၯလဿပွာ္ယဲၯသန့အ
နဿဢ္ထံးန့ဢ္လီၯ. နမ့ဿ္အဲဢ္ဒိးမၯဒ္န့ဢ္တခီမၯအီၯဒ္တဿ္မၯအက်ဲလဿဖ်ါလဿလာ္အသိးတက့ဿ္.

1.Log in to Blogger
2. Design
3.Add a Gadget
4.HTML/JavaScript Add
၀ံၯဖဿႏုာ္လီၯ code လဿဖီလာ္တဖဢ္တက့ဿ္.

<a style="POSITION: fixed; TOP: 5px; RIGHT: 5px"><img src="http://i885.photobucket.com/albums/ac57/karen-kawthoolei/skf.gif" high="60px" border="0" width="170" /></a>

0 Responses to "ကညီလံာ္မဲာ္ဖ်ဿဢ္ကဒံ၀ီၯလဿနဘလီးနဿဢ္ထံး"

Post a Comment