Adobe Pagemaker 7.0 လဿဒီပုဿ္၀ဲဿ္ခဲလဿာ္အဂီဿ္

0 Comments »

Adobe Pagemaker 7.0 ဒီပုဿ္၀ဲဿ္လဿ အအဲဢ္၀ဲဒဢ္တဿ္ဒဲးကံဢ္ဒဲး၀့ၯ လံာ္တဖဢ္အဂီဿ္ ခဲအံၯ တုၯအိဢ္နၯလံနီၯ. နမ့ဿ္သးလီ တ့လံာ္တ့လဲဿ္ဒီး ဒဲးကံဢ္ဒဲး၀့ၯအီၯန႔ဢ္ နဟံးသ့နီၯ အကဲ၀ဲဒဢ္ Professional software တခါစ့ဿ္ကီးလီၯ. နသူ၀ဲဒဢ္ သ့ဒီး နဒဲး ကံဢ္ ဒဲး၀့ၯ ၀ဲဒဢ္ လံာ္လဲဿ္သ့ဢ္တဖဢ္ သ့ အကလုာ္ကလုာ္န႔ဢ္လီၯ. ကိဿ္တဂ့ၯ တလိဢ္ ဃုလဿ အ့ထဿဢ္နဲးအပူၯဒီး မၯလဿာ္ဂီၯတဿ္ ဆဿ ကတီဿ္လဿၯဘဢ္. တဘ်ီဃီလဿ ဒီလိဢ္ဘဢ္က့ၯအီၯဖဲအဖီလာ္အံၯတက့ဿ္. မ့ဿ္၀ဲဒဢ္ Full Version လဿနဂီဿ္န႔ဢ္လီၯ.

Download Now
1:46 PM

0 Responses to "Adobe Pagemaker 7.0 လဿဒီပုဿ္၀ဲဿ္ခဲလဿာ္အဂီဿ္"

Post a Comment